Regulamin

§ 1

Wstęp

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem sklep.ubiquitipolska.pl / sklep.ui.pl prowadzonego przez  UI Polska® z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej, ul. Legionów 122D, 26-110 Skarżysko - Kamienna o numerze NIP: 663-17-57-916, REGON: 386846545, a w szczególności określa zasady składania Zamówień i zawierania umów sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów ze wszystkich usług Sklepu Internetowego typu Business to Business (B2B).

Skuteczny i szybki kontakt ze sprzedawcą we wszystkich kwestiach dotyczących sprzedaży za pośrednictwem sklepu możliwy jest pod adresem internetowym Biuro Obsługi Klienta (Service Desk)  https://servicedesk.ubiquitipolska.pl poprzez utworzenie nowego zgłoszenia w odpowiednim departamencie.

Dane do szybkiej komunikacji ze Sprzedawcą (Dane adresowe / kontaktowe):

Dane teleadresowe:

§ 2

Słownik pojęć

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Usługodawca lub Sprzedawca - UI Polska;
 2. Klient - Przedsiębiorca, który złożył lub zamierza złożyć Zamówienie lub korzystasz innych usług Sklepu Internetowego (dalej także „Kupujący");
 3. Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność prawną, podejmująca czynności w celach związanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 5. Konto Klienta (Konto) - podstrona Sklepu, w ramach której Klient ma możliwość m.in. zarządzać danymi osobowymi, otrzymywać powiadomienia o zmianie statusu Zamówienia, kontrolować i zarządzać stanem złożonych przez niego Zamówień;
 6. Regulamin - niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 7. Rejestracja - jednorazowa dowolna i bezpłatna czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu;
 8. Sklep Internetowy sklep.ubiquitipolska.pl / sklep.ui.pl (dalej także jako „Sklep" lub „Sklep Internetowy") - serwis internetowy dostępny pod adresem https://sklep.ubiquitipolska.pl za pośrednictwem którego Usługodawca świadczy usługi określone w Regulaminie, a Klient może składać Zamówienia;
 9. Strona - UI Polska lub Klient;
 10. Towar - materialna rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży lub prawo będące przedmiotem Umowy sprzedaży (np. licencja);
 11. treść cyfrowa - dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej;
 12. Umowa sprzedaży - umowa, na mocy której UI Polska przenosi lub zobowiązuje się do przeniesienia własności Towarów na Klienta, a Klient płaci lub zobowiązuje się do zapłacenia ich ceny lub umowa, na mocy której UI Polska przenosi lub zobowiązuje się do przeniesienia prawa do korzystania z określonego oprogramowania na Klienta (sprzedaż licencji), a Klient płaci lub zobowiązuje się do zapłacenia z tego tytułu ceny;
 13. Umowa zawierana na odległość - umowa zawarta pomiędzy UI Polska a Klientem w ramach zorganizowanego systemu sprzedaży lub świadczenia usług na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności Stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;
 14. Usługa (Usługi) - Zamówienie, Zamówienie na licencję lub Zapytanie o ofertę, a także inne usługi świadczone w ramach Sklepu;
 15. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży z UI Polska, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego określające rodzaj i liczbę Towarów będących przedmiotem Umowy sprzedaży;
 16. Zamówienie na licencje - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia umowy z UI Polska o udzielenie licencji na oprogramowanie, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość (sprzedaż licencji), za pośrednictwem Sklepu Internetowego, określające rodzaj i liczbę oprogramowania, na korzystanie z którego licencja jest sprzedawana;
 17. Zapytanie o ofertę - złożone przez Klienta za pośrednictwem formularza dostępnego w Sklepie zapytania o ofertę, określające Towar lub oprogramowanie będące przedmiotem zapytania, a także dane Klienta, niezbędne do kontaktu wskazane w formularzu.

§ 3

Obowiązki Klienta (Użytkownika Sklepu)

Obowiązki Stron

 1. Klient zobowiązany jest do korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad.

§ 4

Warunki korzystania ze Sklepu

 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi:
  1. przedstawienie oferty Sklepu,
  2. składanie Zamówień,
  3. składanie Zamówień na licencje,
  4. składanie Zapytań Ofertowych,
  5. utworzenie i administrowanie Konta Klienta w Sklepie Internetowym;
 2. Dostęp do usług określonych w ust. 1 pkt. 1-4 powyżej nie wymaga Rejestracji.
 3. Dostęp do usługi określonej w ust. 1 pkt. 5 powyżej wymaga dokonania Rejestracji.
 4. Do korzystania ze Sklepu wymagane jest posiadanie przez Klienta urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową (zalecane Mozilla Firefox wersja minimum 24.0, Opera od wersji 10, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej lub MS Internet Explorer w wersji minimum 8.0 lub nowszej), która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów JavaScript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.
 5. Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu internetowego, zaleca się, aby urządzenie z którego korzysta Klient w szczególności posiadało:
  1. system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień,
  2. skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),
  3. zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,
  4. aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej,
  5. oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF.
 6. Usługodawca wykorzystuje pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze Sklepu przez Klienta w celu:
  1. utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie serwisu Sklepu ponownie wpisywać Hasła,
  2. dostosowania serwisu Sklepu do potrzeb Klientów,
  3. tworzenia statystyk oglądalności podstron Sklepu,
  4. re-marketingu.

§ 5

Składanie Zamówień i zawieranie Umów Sprzedaży

 1. Klient może składać Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę niezależnie od tego czy dokonał Rejestracji w sklepie czy za pośrednictwem Biuro Obsługi Klienta (Service Desk )pod adresem internetowym https://servicedesk.ubiquitipolska.pl
 2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Towaru na odległość poprzez Sklep Internetowy należy wejść na stronę internetową Sklepu, a następnie dokonać wyboru Towaru i złożyć Zamówienie podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.
 3. Warunkiem złożenia skutecznego Zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu.
 4. Podczas składania zamówienia, klient składa chęć na rezerwację towaru,  dostępność zostanie potwierdzona poprzez otrzymanie wiadomości e-mail ze strony sklepu Ubiquiti Polska.
 5. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów, złożoną Usługodawcy przez Klienta.
 6. Po złożeniu przez Klienta Zamówienia, Zamówienia na licencję lub Zapytania o ofertę Sprzedawca potwierdzi otrzymanie zamówienia na Usługę w formie wiadomości e-mail, zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów złożonego przez Klienta zamówienia.
 7. Sprzedawca po rozpatrzeniu oferty Klienta wyśle Klientowi wiadomość o przyjęciu Zamówienia do realizacji.
 8. Wraz z otrzymaniem przez Klienta potwierdzenia, o którym mowa w ust. 7 powyżej dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży.
 9. Jeżeli po złożeniu przez Klienta Zamówienia, okaże się, że realizacja Zamówienia w całości albo w części nie będzie możliwa, Usługodawca niezwłocznie poinformuje o tym Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. W takim przypadku Klient może anulować Zamówienie w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie albo anulować złożone Zamówienie w całości.

§ 6

Ceny, płatności oraz dostawa Towaru

 1. Podane ceny Towarów nie obejmują kosztów dostawy. Koszt dostawy w dokładnej wysokości jest podawany w trakcie składania Zamówienia lub Zamówienia na licencję. Kupujący w trakcie wypełniania formularza Zamówienia wybiera sposób wysyłki i płatności i akceptuje swój wybór.
 2. Dostępne formy płatności oraz wysyłki wskazywane są podczas procesu składania zamówień przez Klientów.
 3. W przypadku płatności dokonywanych kartami kredytowymi lub debetowymi za pośrednictwem partnerów udostępniających taką formę płatności Sprzedawca nie gromadzi jakichkolwiek danych dotyczących tych kart płatniczych.
 4. Informacje w Sklepie o dostępności i czasie wysyłki są widoczne dla klienta za pomocą kalkulatora na karcie produktu. Dodatkowo w koszyku, w pierwszym kroku zakupowym, klient po podaniu danych do wysyłki oraz wybraniu możliwych opcji płatności, otrzymuje metody, koszty oraz estymowany czas dostawy produktu. Powyższe informację czas wysyłki jaki może być zrealizowana, tj. jaki będzie potrzebny Sprzedawcy oraz przewoźnikowi do dostarczenia Towaru klientowi. W każdym przypadku Sprzedawca stara się realizować wysyłki niezwłocznie (po zawarciu Umowy Sprzedaży i uznaniu rachunku bankowego Sprzedawcy ceną za Towar i koszty dostawy).
 5. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, sugerujemy, aby Klient sprawdził przesyłkę i wskazujemy, że w przypadku stwierdzenia:
  1. uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,
  2. niekompletności przesyłki,
  3. niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia.
 6. Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku sugerujemy spisanie uwag lub notatki ze zdarzenia oraz zrobienia zdjęć z wynikających uszkodzeń paczki w obecności dostarczyciela oraz niezwłoczne powiadomienie Usługodawcy o zaistniałej sytuacji poprzez założenie zgłoszenia w naszym systemie obsługi klienta pod adresem https://servicedesk.ubiquitipolska.pl, dział RMA - Uszkodzenie podczas transportu
 7. Klient niebędący Konsumentem w chwili odbioru przesyłki zobowiązany jest sprawdzić jej zawartość. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia zobowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy Towaru i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych Towaru w trakcie transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę niebędącego Konsumentem i dostawcę przesyłki.

 8. Nieodebranie Towaru wysłanego za pobraniem przez Klienta niebędącego Konsumentem i zwrot paczki do nadawcy (Usługodawcy) skutkuje obciążeniem takiego Klienta kosztami nadania i zwrotu przesyłki z Towarem.
 9. O ile strony nie uzgodniły innego terminu dostarczenia, przedsiębiorca dostarcza towary poprzez przeniesienie fizycznego posiadania towarów lub kontroli nad nimi na klienta, bez zbędnej zwłoki, ale nie później niż 30 dni od zawarcia umowy.
 10. W przypadku umów, zgodnie z którymi przedsiębiorca wysyła towary klientowi, ryzyko utraty lub uszkodzenia towarów przechodzi na klienta w chwili wejścia przez klienta lub osobę trzecią wskazaną przez klienta, inną niż przewoźnik, w fizyczne posiadanie towarów. Jednakże ryzyko przechodzi na klienta z chwilą dostarczenia towarów przewoźnikowi, jeżeli konsument zlecił temu przewoźnikowi ich transport, a przedsiębiorca nie oferował takiej możliwości, bez uszczerbku dla praw klienta wobec przewoźnika.  

§ 7

Uprawnienie Konsumenta lub Przedsiębiorcy Indywidualnego do odstąpienia od Umowy

Towar

 1. Uprawnienie Konsumenta albo Przedsiębiorcy Indywidualnego do odstąpienia od Umowy (zwrot Towaru)
  1. Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży Towaru zawartej na odległość w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy to 14 dni od dnia, w którym Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny, lub  wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie rzeczy, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, od dnia, w którym Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta weszła w posiadanie ostatniej partii lub części. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia (wzór odstąpienia od umowy)przed jego upływem na adres Sprzedawcy.
  2. Towar powinien być zwrócony na adres Sprzedawcy.
 2. Obowiązki Sprzedawcy w przypadku odstąpienia od umowy:
  1. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi albo Przedsiębiorcy Indywidualnemu wszystkie otrzymane od Konsumenta albo Przedsiębiorcy Indywidualnego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta albo Przedsiębiorcę Indywidualnego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany decyzji Konsumenta albo Przedsiębiorcy Indywidualnego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
  2. Sprzedawca dokonuje zwrotu przy użyciu takich samych środków płatniczych, jakie zostały użyte przez konsumenta w początkowej transakcji, chyba że konsument w sposób wyraźny zgodził się na inne rozwiązanie i pod warunkiem, że konsument nie poniesie żadnych kosztów w związku z takim zwrotem.
  3. Niezależnie od ust. 4, w przypadku gdy Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny wyraźnie wybrał sposób dostarczenia inny niż najtańszy standardowy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu dodatkowych kosztów.
  4. W odniesieniu do Umów sprzedaży, o ile Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towary, może on wstrzymać się ze zwrotem kwot otrzymanych od Konsumenta albo Przedsiębiorcy Indywidualnego do czasu otrzymania Towarów z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta albo Przedsiębiorcy Indywidualnego dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi najwcześniej.
 3. Obowiązki Konsumenta albo Przedsiębiorcy Indywidualnego w przypadku odstąpienia od umowy:
  1. O ile Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towary, Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny odsyła towary lub przekazuje je Sprzedawcy lub osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru towarów, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował przedsiębiorcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy zgodnie z art. 11. Termin zostaje zachowany, jeżeli Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny odeśle towary przed wygaśnięciem okresu 14 dni.
  2. Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towarów.
  3. Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny odpowiada za wszelkie zmniejszenie wartości Towarów wynikające z obchodzenia się z Towarami w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów.
  4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi  albo Przedsiębiorcy Indywidualnemu w odniesieniu do umów:
   1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
   2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
   3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
   4. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
   5. w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;;

Usługa

 1. Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od momentu zawarcia umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia (wzór odstąpienia od umowy) przed jego upływem na adres Usługodawcy. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy Usługodawca zwraca Konsumentowi albo Przedsiębiorcy Indywidualnemu wszystkie otrzymane od Konsumenta albo Przedsiębiorcy Indywidualnego płatności, w tym koszty dostarczenia usługi (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta albo Przedsiębiorcę Indywidualnego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowani o decyzji Konsumenta albo Przedsiębiorcę Indywidualnego o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności Usługodawca  dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta albo Przedsiębiorcę Indywidualnego w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy przez Konsumenta albo Przedsiębiorcę Indywidualnego jest wyłączone w przypadku:
  1. Świadczenia usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
  2. Umowy w których cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Usługodawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Treść cyfrowa

 1. Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od momentu zawarcia umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia (wzór odstąpienia od umowy) przed jego upływem na adres Sprzedawcy. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi albo Przedsiębiorcy Indywidualnemu wszystkie otrzymane od Konsumenta albo Przedsiębiorcy Indywidualnego płatności, w tym koszty dostarczenia usługi (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta albo Przedsiębiorcę Indywidualnego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowani o decyzji Konsumenta albo Przedsiębiorcy Indywidualnego o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta albo Przedsiębiorcę Indywidualnego w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi albo Przedsiębiorcy Indywidualnemu w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta albo Przedsiębiorcy Indywidualnego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę  o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 8

Gwarancja i wyłączenie odpowiedzialności

 1. Sprzedający wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów (niebędących Konsumentami) z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia) na podstawie treści przepisu art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.
 2. Zgłoszenia gwarancyjne winny być dokonywane przez Klientów za pośrednictwem serwisu RMA, dostępnego z poziomu Biura Obsługi Klienta (Service Desk) pod adresem https://servicedesk.ubiquitipolska.pl, departament RMA.
 3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu dokonania zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę towarów przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z towarami oraz niebezpieczeństwo ich przypadkowej utraty lub uszkodzenia. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie towarów powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 5. W razie przesłania towaru do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika i niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę.
 6. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem.
 7. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpoznawana są w terminie 14 dni od dnia doręczenia Sprzedawcy towaru oraz oświadczenia zawierającego żądania Kupującego. Powyższy termin nie dotyczy reklamacji, w związku z którą Klient chce odstąpić od umowy. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony przez Sprzedawcę drogą mailową lub pisemnie, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.

§ 9

Reklamacje i zwroty w stosunkach z Klientami nie będącymi Konsumentami

(dotyczy Przedsiębiorców)

 1. Niniejszy paragraf Regulaminu stosuje się wyłącznie w stosunkach z Klientami nie będącymi Konsumentami.
 2. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie, jeżeli w opisie Towaru nie są wyraźnie oznaczone jako używane lub re-*fabrykowane (refurbished), są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych.
 3. Wszystkie Towary nowe i fabrycznie re-fabrykowane są objęte standardową gwarancją producenta Towaru.
 4. Towary używane objęte są 30 dniową gwarancją Sprzedawcy.
 5. Z opisu Towaru w Sklepie wynika, jeżeli Towar jest re-fabrykowany (refurbished) lub używany.
 6. Sprzedawca udostępnia linki do stron Producentów Towarów z warunkami gwarancji na Towary. Z gwarancji dokładnie wynika, kto jest zobowiązanym z tytułu udzielonej gwarancji jakości na Towar, a także określone są dokładnie wszystkie warunki gwarancji.
 7. Podmiot odpowiedzialny z tytułu gwarancji ( z reguły Producent Towaru) jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli Towar ma wadę zmniejszającą jego wartość lub użyteczność ze względu na cel w Umowie sprzedaży oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia Towaru.
 8. Do zachowania terminów na zawiadomienie o wadzie określonych w udzielonej gwarancji jakości zawiadomienia o wadach Towaru wystarczy wysłanie przed upływem tych terminów listu e - mail lub listu poleconego.
 9. Jeżeli wady Towaru ujawnią się w okresie gwarancji i są objęte gwarancją Klient powinien żądać usunięcia wady fizycznej Towaru lub do dostarczenia Towaru wolnego od wad zgodnie z gwarancją od podmiotu odpowiedzialnego z tytułu gwarancji.
 10. Jeżeli w gwarancji nie zastrzeżono innego terminu, termin wynosi jeden rok licząc od dnia, kiedy Towar został Kupującemu wydany.
 11. W przypadku Umów sprzedaży zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie Konsumentami, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru jest wyłączona.
 12. Jeżeli w procesie rozpatrywania reklamacji okaże się, że do uszkodzenia doszło z winy Klienta Sprzedawca może obciążyć Klienta wszelkimi kosztami wynikającymi z rozpatrzenia reklamacji.
 13. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpoznawana są w terminie 14 dni od dnia doręczenia Sprzedawcy towaru oraz oświadczenia zawierającego żądania Kupującego. Powyższy termin nie dotyczy reklamacji, w związku z którą Klient chce odstąpić od umowy. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony przez Sprzedawcę drogą mailową lub pisemnie, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.

§ 10

Uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od Umowy

Towar & Usługa

Firma UI Polska z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej administrator sklepu  sklep.ubiquitipolska.pl nie prowadzi sprzedaży dla osób fizycznych, 
zwanych dalej Konsumentami (B2C). 
Zakup w sklepie sklep.ubiquitipolska.pl mogą dokonywać tylko i wyłącznie firmy o potwierdzonym statusie prowadzenia działalności gospodarczej (NIP lub REGON). Podane ceny w sklepie są cenami netto.

§ 11

Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

W wypadku klientów biznesowych - Usługobiorców nie będących Konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym 
i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

§ 12

Rozstrzyganie sporów

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

§ 13

Dane osobowe

Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Usługodawcę na zasadach określonych w Polityce Prywatności, 
z uwzględnieniem przepisów prawa w tym zakresie, w tym w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

§ 14

Szczegółowe informacje dotyczące trybu wnoszenia i rozpatrywania reklamacji

 1. PayPro rozpatruje reklamacje dotyczące Płatności zgłoszone przez Dostawcę (Akceptanta, Odbiorcę Płatności), Użytkownika (Płatnika) oraz potencjalnego Użytkownika (potencjalnego Płatnika), zwanych dalej reklamującymi.
 2. Jako reklamację należy uznać każde wystąpienie skierowane do PayPro przez reklamującego, w którym reklamujący zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług płatniczych świadczonych przez PayPro. Reklamacje mogą dotyczyć w szczególności stwierdzonych nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych transakcji płatniczych lub innych nieprawidłowości.
 3. Proces rozpatrywania reklamacji podejmowany jest niezwłocznie po otrzymaniu reklamacji i przeprowadzony jest rzetelnie, wnikliwie i terminowo, z zachowaniem obiektywizmu oraz z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa i dobrych obyczajów.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące trybu wnoszenia i rozpatrywania reklamacji określone są w niniejszym dokumencie, udostępnianym na stronie internetowej PayPro, a także w formie pisemnej w siedzibie PayPro oraz w jednostkach organizacyjnych PayPro prowadzących obsługę klientów.
 5. PayPro może samodzielnie zakwestionować Płatność, jeśli stwierdzi zachodzenie przesłanek złożenia reklamacji przez Płatnika, w tym z powołaniem na posłużenie się instrumentem płatniczym przez osobę nieuprawnioną lub nienależyte wykonanie Płatności, bez względu na zachowanie Płatnika. Uprawnienie PayPro do zakwestionowania Płatności wygasa w terminie 13 miesięcy od dnia obciążenia Płatnością Płatnika.
 6. Zgłoszenie reklamacyjne winno zostać skierowane do PayPro w jeden z następujących sposobów komunikacji:

  * w formie pisemnej:
  przesyłką pocztową na adres: PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, Polska, lub bezpośrednio w siedzibie PayPro lub w jednostkach organizacyjnych PayPro prowadzących obsługę klientów;
  * faksem - na numer +48 616429031;
  * w formie elektronicznej
  na adres poczty elektronicznej: - przez Płatników lub potencjalnych Płatników na adres – [email protected];
  poprzez elektroniczny formularz dostępny na stronie internetowej pod adresem http://przelewy24.pl/kontakt/reklamacja;
  * ustnie:
  telefonicznie – pod numerem +48616429344; lub bezpośrednio w siedzibie PayPro oraz w jednostkach organizacyjnych PayPro prowadzących obsługę klientów – do protokołu podczas tej wizyty.
 7. Jeśli reklamujący stwierdza nieprawidłowość w działaniu Serwisu, w tym dotyczącą nieautoryzowanej, niezrealizowanej lub nienależycie zrealizowanej Płatności, reklamujący zobowiązuje się zgłosić PayPro stwierdzone nieprawidłowości w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu, w którym reklamujący nieprawidłowość zauważył lub mógł z łatwością zauważyć. PayPro wyjaśnia, że złożenie reklamacji niezwłocznie po powzięciu przez reklamującego zastrzeżeń może ułatwić i wpłynąć na szybsze oraz rzetelne rozpatrzenia reklamacji przez PayPro.
 8. Reklamacja może zostać złożona także przez pełnomocnika. Jednakże z uwagi na to, że odpowiedź na reklamację może zawierać informacje objęte tajemnicą zawodową, o której mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, podpis osoby udzielającej pełnomocnictwa powinien zostać poświadczony urzędowo albo przez notariusza, adwokata lub radcę prawnego, a nadto w pełnomocnictwie powinna zostać zawarta klauzula upoważniającą pełnomocnika do uzyskania w imieniu mocodawcy informacji chronionych wskazaną tajemnicą zawodową.
 9. Reklamacja dotycząca stwierdzonych nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych Płatności powinna zawierać co najmniej: numer Płatności, kwotę Płatności, tytuł Płatności, nazwisko i imię właściciela konta bankowego (karty płatniczej), datę Płatności a także, o ile są znane reklamującemu - nazwę banku i konto, z którego skierowana została Płatność Płatnika (w przypadku płatności kartą płatniczą - nazwa karty lub dane innego dostawcy Płatnika; w przypadku płatności SMS-em – numer telefonu, lub dane innego dostawcy Płatnika), adres email, który został podany w zleceniu płatniczym, a także powód reklamacji, określenie podmiotów uczestniczących w transakcji oraz szczegółowy opis zdarzenia reklamacyjnego. Reklamacja dotycząca innych nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem Serwisu powinna zawierać co najmniej: dane Użytkownika lub Akceptanta oraz opis nieprawidłowości. PayPro dokonuje weryfikacji, czy reklamacja spełnia wymogi określone w niniejszej procedurze. W ramach weryfikacji reklamacji PayPro jest uprawniona do zwrócenia się o uzupełnienie reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych, a po bezskutecznym upływie tego terminu - PayPro jest uprawniona do odrzucenia reklamacji z powodu niezachowania wymogów procedury reklamacyjnej (odrzucenie reklamacji stanowi odmowę uwzględnienia reklamacji).
 10. PayPro w terminie 3 Dni Roboczych od otrzymania reklamacji, potwierdza fakt jej otrzymania w formie informacji wysłanej na adres e-mail wskazany w reklamacji. W przypadku, gdy PayPro w ramach weryfikacji czy reklamacja spełnia wymogi określone w niniejszej procedurze reklamacyjnej, zwróci się do osoby składającej reklamację o jej uzupełnienie, takie wezwanie do uzupełniania reklamacji uznaje się również za potwierdzenie otrzymania reklamacji. Na wyraźne żądanie osoby składającej reklamację, pod warunkiem podania przez nią niezbędnych danych osobowych i kontaktowych, PayPro potwierdza fakt otrzymania reklamacji w formie pisemnej, przy czym w takim przypadku dla zachowania powyższego terminu, wystarczy wysłanie przesyłki listem poleconym.
 11. Reklamujący zobowiązany jest udzielić PayPro wyjaśnień i pomocy w sprawach reklamacyjnych związanych z obsługą Płatności, jeśli udzieleniu wyjaśnień lub pomocy nie sprzeciwiają się przepisy obowiązującego prawa. Reklamujący udziela wyjaśnień w terminie 14 dni kalendarzowych od wezwania PayPro.
 12. PayPro rozstrzyga w przedmiocie reklamacji na podstawie okoliczności reklamowanej Płatności na zasadach określonych w umowach zawartych przez PayPro z Akceptantem oraz przepisach prawa. PayPro przy rozpatrywaniu reklamacji uwzględnia w równym stopniu słuszne interesy Płatnika (potencjalnego Płatnika), PayPro oraz Akceptanta.
 13. Termin rozstrzygnięcia reklamacji (odpowiedzi na reklamację) wynosi 15 Dni Roboczych od otrzymania reklamacji przez PayPro. W przypadkach szczególnie skomplikowanych uniemożliwiających udzielenie odpowiedzi we wskazanym terminie, PayPro przekazuje osobie składającej reklamację, w formie przewidzianej dla odpowiedzi na reklamację, informację zawierającą:
 14. Odpowiedź na reklamację powinna być udzielona w sposób przystępny i zrozumiały oraz zawierać w szczególności rozstrzygnięcie o wyniku rozpatrzenia reklamacji. Ponadto w przypadku odmowy uznania reklamacji w całości lub części, odpowiedź na reklamację zawiera dodatkowo: pouczenie o możliwości i sposobie odwołania się od stanowiska zawartego w odpowiedzi na reklamację, pouczenie o możliwości i sposobie skorzystania z formy pozasądowego rozwiązywania sporów, wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego lub wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego ze wskazaniem podmiotu, który powinien być pozwany i sądu miejscowo właściwego do rozpoznania sprawy.
 15. Reklamujący podając w reklamacji adres e-mail wnosi i wyraża zgodę na to, że PayPro udzieli odpowiedzi na reklamację w formie elektronicznej, na ten adres e-mail wskazany w reklamacji. Jednakże na wyraźne żądanie osoby składającej reklamację, pod warunkiem podania przez nią niezbędnych danych osobowych i kontaktowych, PayPro udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, przy czym w takim przypadku dla zachowania terminu rozstrzygnięcia reklamacji, wystarczy wysłanie przesyłki listem poleconym.
 16. PayPro dopuszcza możliwość złożenia przez podmiot reklamujący odwołania od stanowiska zawartego w odpowiedzi na reklamację, poprzez złożenie w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania odpowiedzi na reklamację wniosku o ponowne rozpatrzenie reklamacji. Do wniosku o ponowne rozpatrzenia reklamacji oraz odpowiedzi na ten wniosek stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 5, 7-14, przy czym w odpowiedzi na wniosek zawarte jest pouczenie o możliwości wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego, zaś w przypadku osób składających reklamację będących konsumentami także o możliwości zwrócenia się o pomoc do właściwego miejscowo Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumenta.
 17. Każda reklamacja rozpatrzona będzie w sposób rzetelny, wnikliwy i terminowy, po przeanalizowaniu wszystkich informacji i dokumentów przekazanych w reklamacji, a także informacji i dokumentów będących w posiadaniu PayPro oraz, jeśli zachodzi taka potrzeba, informacji i dokumentów będących w posiadaniu innych podmiotów.
 18. W razie odmowy udzielenia wyjaśnień lub pomocy, względnie nieudzielenia wyjaśnień lub pomocy, w terminie 14 dni kalendarzowych od doręczenia Akceptantowi wezwania do udzielenia wyjaśnień lub pomocy, PayPro kierując się zasadami opisanym w ust. 17 dokona oceny, jakie znaczenie nadać takiej odmowie, a w szczególności może w takim przypadku uznać brak takich wyjaśnień lub dokumentów za uznanie przez Akceptanta twierdzeń Płatnika i wobec tego rozstrzygnąć reklamację na korzyść Płatnika.
 19. W przypadku rozstrzygnięcia reklamacji na korzyść Płatnika, PayPro udostępnia Akceptantowi na jego żądanie podstawy rozstrzygnięcia.
 20. Zakończone postępowanie reklamacyjne może zostać wznowione, a rozstrzygnięcie zmienione w razie ujawnienia nowych okoliczności mających wpływ na rozstrzygnięcie reklamacji. PayPro informuje jednakże, że po upływie okresu 5 lat od zakończenia postępowania może zaprzestać dalszego przechowywania dokumentacji dotyczącej złożonych reklamacji.
 21. Zakończone postępowanie reklamacyjne może zostać wznowione, a rozstrzygnięcie zmienione w razie ujawnienia nowych okoliczności mających wpływ na rozstrzygnięcie reklamacji. PayPro informuje jednakże, że po upływie okresu 5 lat od zakończenia postępowania może zaprzestać dalszego przechowywania dokumentacji dotyczącej złożonych reklamacji.
 22. Niezależnie od reklamacji, o której mowa w powyższych postanowieniach, Akceptant lub Płatnik lub potencjalny Płatnik może wnieść do organu sprawującego nadzór nad PayPro, to jest do Komisji Nadzoru Finansowego, skargę na działanie PayPro lub jej agenta, jeżeli działanie to narusza przepisy prawa.
 23. Po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego, spór między reklamującym a PayPro może być zakończony w drodze pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego:
 24. Postępowanie o którym mowa w ust. 23 może być także zainicjowane za pośrednictwem platformy ODR o której mowa w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany Rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), o ile Rzecznik Finansowy lub/i Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego zostaną zarejestrowane w tej platformie jako podmioty ADR. Platforma ODR dostępna jest pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 25. Zamiast składać wniosek o wszczęcie postępowania, o którym mowa w 23 lit. a., reklamujący po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego, może wystąpić do Rzecznika Finansowego z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy poreklamacyjnym postępowaniu interwencyjnym.
 26. Podmiot składający reklamację może również wystąpić z powództwem do sądu powszechnego miejscowo właściwego do rozpoznania sprawy, którym zasadniczo jest sąd powszechny właściwy dla siedziby strony pozwanej, czyli w przypadku pozwu skierowanego przeciwko PayPro sądem tym jest Sąd Rejonowy w Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu. Podmiotem pozwanym w takim przypadku powinien być PayPro, którego dane zostały szczegółowo wskazane w treści odpowiedzi na reklamację.

§ 15

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej Sklepu oraz sporządzić jego wydruk.
 3. Informacje o Towarach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 4. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu Internetowego, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, opisów Towarów i kategorii, nazwa Sklepu, znaki towarowe Usługodawcy oraz producentów Towarów, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Usługodawcy.
Produkt dodany do listy życzeń
Produkt dodany do porównania.

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Ubiquiti Polska - Polityka plików cookies